Политика за поверителност на личните данни на "marinabg.com"

в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Настоящата политика е приета на 08.04.2024 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ОБРАБОТВАНЕ

Настоящата политика за поверителност регламентира защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни от страна на „МАРИНА“ ООД, когато:
Чрез тази политика се стремим да Ви предоставим изчерпателна информация относно обработването на личните Ви данни по прозрачен, достъпен и лесно разбираем начин в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или известен като GDPR), наричан за краткост в настоящата политика “Регламента/ът или ОРЗД“.

„МАРИНА“ ООД (наричано за краткост в политиката "Администратора/ът") е търговско дружество, което обработва лични данни на физически лица съобразно изискванията на Регламента, Закона за защита на личните данни, както и всички останали приложими нормативни актове, свързани с обработването и защитата на лични данни на физически лица. За целите на настоящата политика „МАРИНА“ ООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, § 7 от Регламента, тъй като определя целите и средствата за обработване на личните данни на физическите лица при осъществяване на своята дейност.
ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ
Наименование "МАРИНА" ООД
ЕИК 817073690
Седалище и адрес на управление гр. Габрово, п.к. 5300, ул."Д-р Тота Венкова" № 26, вх. Г, ет. 2, ап. 6
Лице за контакт Румяна Венелинова Дечева
Телефон +359 899 960 578
Имейл office@marina.bg

В случай че имате въпроси, предложения или нужда от допълнителна информация, свързани с обработването на лични данни и/или тяхната защита, можете да се свържете с нас на посочените по-горе координати.

Чрез настоящата политика ще получите информация относно:
 1. Обща информация за администратора на лични данни и и действията по обработването
 2. Използвани термини и тяхното значение
 3. Категории данни, цели, правни основания и срокове за съхранение
 4. С какви права разполагате и как да ги упражните
 5. Информация относно надзорния орган
 6. На кого предоставяме свързаните с вас лични данни
 7. Мерки за сигурност

II. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ

За целите на настоящата политика използваните в нея термини имат следното значение:
Термините, които не са дефинирани в текста по-горе, имат значението, дадено им в Регламент (ЕС) 2016/679 (пълният текст на регламента е достъпен на следния линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) или съответния нормативен акт, в който изрично е предвидена дефиниция.

III. КАТЕГОРИИ ДАННИ, ЦЕЛИ, ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ И СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Категория субекти; Категории и видове лични данни Цел на обработването Основание и срок за съхранение
Осъществяване на електронна търговия
Клиенти
 • Физическа идентичност: две имена;
 • Данни за контакт: телефонен номер, електронен адрес (имейл), адрес за доставка;
Непредоставянето на тези данни препятства възможността за сключване на договор.

При клиент, заявил получаване на фактура:
 • Три имена на законния представител (ако е юр. лице);
 • Три имена, ЕГН и адрес, ако е физическо лице;
 1. Идентифициране на субекта;
 2. Създаване и поддържане на потребителски профил (регистрация);
 3. Сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба на стока, предлагане в електронния магазин;
 4. Осъществяване на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на договорните задължения;
 5. Изпълнение на норм. изисквания на Търговския закон, ЗСч., Закона за корпоративно подоходно облагане и др.
 6. Издаване и предаване на фактура.
Сключване или изпълнение на договор /чл. 6, § 1, буква “б” от ОРЗД/;

Срок: до 5 години от прекратяване на договорното основание;

По отношение на данните в профила – до искане за изтриване на създадения профил.
Икономическа идентичност: три имена на титуляра и номер на банкова сметка (при плащане чрез банков превод).
 1. Изпълнение на сключен договор;
 2. Водене на счетоводна отчетност;
 
Кореспонденция и обработване на запитвания
Посетители на уебсайта, използващи контактната форма или директно отправящи запитвания по имейл до дружеството; Други лица, отправящи запитвания и иницииращи кореспонденция:
 • Физическа идентичност: две или три имена;
 • Данни за контакт: телефон или имейл адрес. Друга информация, която Вие сте предоставили в своето запитване (която не може да бъде идентифицирана предварително).
Обработване на запитването и предоставяне на отговор и съдействие във връзка с предмета на кореспонденцията; В определени случаи – уточняване на договорни отношения. Преддоговорни отношения /чл. 6, § 1, буква “б” от ОРЗД /или Легитимен интерес /чл. 6, § 1, буква “е” от ОРЗД /

Срок: До 1 година, освен ако кореспонденцията не касае преддоговорни отношения.
Упражняване на права съгласно Регламента и предприемане на действия при нарушения на сигурността
Лица, упражняващи правата си, предвидени в Регламента и лица, засегнати от нарушение на сигурността; Физическа идентичност: три имена, адрес, ЕГН, телефон, имейл; Изпълнение на нормативно установени задължения съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Законово задължение /чл. 6, § 1, буква “б” от ОРЗД/;

Срок: 5 години от последното предприето действие.
Информационен бюлетин
Данни за контакт: имейл; Изпращане на информационни бюлетини с предложения; Съгласие /Чл. 6, § 1, буква “а” от Регламента/;

Срок: до оттегляне на съгласие от страна на субекта.
В случай че за конкретен вид документи предвиденият законоустановен срок е по-дълъг от посочения в таблицата по-горе, то администраторът прилага законоустановения срок. Ако желаете да получите информация относно срок за съхранение на конкретен документ, не се колебайте да се свържете с нас на посочените в настоящата политика координати.

Чрез “marinabg.com” не обработваме специални категории лични данни. Не обработваме лични данни чрез профилиране или други методи на автоматизирано вземане на решения.

След изтичане на сроковете за съхранение на личните данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават (вкл. документите, в които последните са обективирани), освен ако: При предоставяне на услуги чрез marinabg.com, както и в своята дейност извън уебсайта, ние не обработваме лични данни на лица, ненавършили 14-годишна възраст. Услугите, които предоставяме, не са предназначени за лица под тази възраст. В случай че установите подобно обработване, моля да ни информирате незабавно, за да предприемем необходимите действия.

Електронният магазин използва “cookies” (т.нар. бисквитки). Повече информация относно използваните бисквитките можете да намерите тук.

IV. С КАКВИ ПРАВА РАЗПОЛАГАТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

В случай че „МАРИНА“ ООД обработва Вашите данни, Вие разполагате със следните права:

1. Право на достъп

Имате право да получите потвърждение дали обработваме лични данни, свързани с Вас. В случай че обработваме такива данни, ние ще Ви предоставим копие от данните, както и следната информация: В случай че в документите, съдържащи лични данни за субекта, се съдържат лични данни на други лица, те ще бъдат заличени по подходящ начин.

2. Право на коригиране

Имате право да поискате да коригираме обработваните от нас лични данни, свързани с Вас, в случай че те са неточни. Ако желаете да допълним Вашите лични данни, ще Ви помолим да ни предоставите декларация/заявление, съдържаща/о съответната информация.

След като получим искането Ви, ние ще коригираме/допълним данните в най-кратки срокове.

3. Право на изтриване (т.нар. право да бъдеш забравен)

Имате право да поискате изтриването на свързаните с Вас лични данни. Ще изтрием данните Ви, ако е приложимо някое от следните основания: Дори да установим, че е налице някоя от описаните по-горе хипотези, няма да изтрием личните Ви данни, когато обработването е необходимо за:
4. Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването, когато: Администраторът ще информира всяко лице, на което са били разкрити данни, които са били коригирани, изтрити или ограничени, освен в случаите, в които това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. В случай че желаете, ще Ви уведомим кои са тези лица.

5. Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да поискате да ги прехвърлим на друг администратор по Ваш избор. За да предприемем подобни действия, следва да са налице следните две предпоставки:
6. Право на възражение срещу обработването

Имате право да подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато то се основава на: Ние ще прекратим обработването на данните Ви веднага, в случай че не сме в състояние да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяване, упражняване или защитата на правни претенции.

Когато обработването се извършва за маркетингови цели, ние ще преустановим обработването на данните Ви в момента, в който обработим искането Ви.

7. Право да оттеглите предоставеното съгласие

Когато обработването на Вашите данни се основава на съгласие, Вие разполагате с право да оттеглите предоставеното съгласие по всяко време, като ни уведомите за това на посочените контакти. Оттеглянето не засяга обработването на данните за периода до получаването му от администратора.

Как да упражните описаните по-горе права?

Стъпка 1. В случай че желаете да упражните някое от своите права, моля да изтеглите заявлението от ТУК и да попълните необходимата информация. Заявлението е създадено за Ваше улеснение, но не е задължително да го използвате.

В случай че предпочитате, можете да ни изпратите и искане в свободна форма, като то задължително следва да съдържа следната информация: Стъпка 2. Моля да изпратите своето заявление по един от следните начини: Когато заявлението се подава от упълномощено лице, към него следва да бъде приложено пълномощно.

Стъпка 3. След като разгледаме Вашето заявление, ние ще анализираме неговото съдържание и при необходимост ще Ви поискаме допълнителна информация.
Ще получите информация относно обработването му в рамките на едномесечен срок от изпращането му по начина, посочен от Вас като предпочитан за комуникация.

Стъпка 4. В случай че имате нужда от съдействие при попълването на предложения от нас формуляр, можете да се свържете с нас на посочените в настоящата политика данни за контакт. Към заявлението (стр. 3) сме подготвили кратки инструкции за Ваше улеснение: ТУК

Следва да имате предвид, че „МАРИНА“ ООД може да откаже пълно или частично удовлетворяването на някое от описаните по-горе права, когато удовлетворяването им би създало риск за обществения ред и сигурността, предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществения ред и сигурност, други важни цели от широк обществен интерес и по-специално важен икономически или финансов интерес, включително паричните, бюджетните и данъчните въпроси, общественото здраве и социалната сигурност, защитата на субекта на данните или на правата и свободите на други лица или изпълнението по гражданскоправни искове.

Освен описаните по-горе права, Вие разполагате с възможност да:

1. Да подадете жалба до надзорен орган

Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, в случай че смята, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламента или Закона за защита на личните данни. В случай че субектът е с месторабота или обичайно местопребиваване в Република България, както и когато нарушението е извършено в Република България, последният следва да сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) в срок до 6 месеца от узнаване на нарушението, но не по-късно от 2 години от извършването му, като подаде жалба по един от начините, описани ТУК.

След влизането в сила на Регламента субектите на лични данни могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, когато това е предвидено в Регламента.

2. Да подадете жалба до компетентния административен съд

Без да се засяга правото Ви на жалба до КЗЛД, описано в т. 1, Вие разполагате с възможност да подадете жалба пред компетентния административен съд, когато смятате, че правата Ви по Регламента/ЗЗЛД са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни.

3. Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди

В случай че сте претърпели материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на Регламента, Вие имате право да получите обезщетение от администратора за нанесените вреди.

V. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Надзорният орган, компетентен на територията на Република България, е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

Данни за контакт с КЗЛД:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

VI. НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ СВЪРЗАНИТЕ С ВАС ЛИЧНИ ДАННИ?

Личните Ви данни се предоставят на:

Всичките ни партньори спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, като тези от тях, изпълняващи ролята на обработващи от името на „МАРИНА“ ООД, са поели такива ангажименти чрез сключените с нас споразумения за защита на личните данни (в съответствие с чл. 28, §3 от Регламента).

Личните Ви данни не се предоставят на други лица в рамките на ЕС, нито на трети страни или международни организации.

VII. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

„МАРИНА“ ООД обработва свързаните с Вас лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, като полага съществени усилия да гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане на данните Ви. За тази цел дружеството прилага подходящи технически и организационни мерки, сред които:

VIII. СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Използваме социални мрежи за популяризиране на дейността си и чрез тях предоставяме информация относно предлаганите от нас услуги. Всяка платформа разполага със собствена политика за поверителност относно обработването на данните Ви, с която препоръчваме да се запознаете.

“МАРИНА“ ООД поддържа следната страница във Facebook: https://www.facebook.com/marinaOOD. Политика за поверителност: https://www.facebook.com/privacy/policy/

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт. В случай че измененията са съществени и/или материалноправни, в съответствие с Насоки относно прозрачността съгласно Регламент 2016/679 на Работна група по член 29 (сега Европейски комитет по защита на данните), приети на 29.11.2017 г., последно преработени на 11.04.2018 г., ще Ви уведомим за тях чрез pop-up (изскачащо) съобщение на уебсайта или чрез имейл на предоставения от Вас електронен адрес (когато разполагаме с такъв).