Общи условия на електронен магазин “marinabg.com”

в сила от 08.04.2024 г.

I. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ПРОДАЖБA НА СТОКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН С ДОМЕЙН “MARINABG.COM“

Наименование “МАРИНА” ООД
ЕИК 817073690
ДДС номер BG 817073690
Адрес на управление гр. Габрово, п.к. 5300, ул."Д-р Тота Венкова" № 26, вх. Г, ет. 2, ап. 6
Адрес на осъществяване на дейността гр. Габрово, п.к. 5300, квартал Войново, местност войновска спирка, търговски обект Марина - Централен офис
Уебсайт marinabg.com
Лице за контакт Румяна Венелинова Дечева
Телефон +359 899 960 578
E-mail office@marina.bg

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между “МАРИНА” ООД, ЕИК: 817073690, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Д-р Тота Венкова" № 26, вх. Г, ет. 2, ап. 6, представлявано от Управителя Георги Лазаров Лазаров, наричан Tърговец, от една страна, и лицата, ползващи електронния магазин с домейн marinabg.com, включително тези сключващи договор за покупко-продажба на предлаганите на сайта стоки, от друга.
 2. Термините, използвани в настоящите Oбщи условия, имат следното значение:
  1. „Общи условия“ са настоящите Общи условия за ползването на уебсайта, вкл. сключването на договор за покупко-продажба на предлаганите на уебсайта стоки от разстояние и свързаните с неговото изпълнение условия, в това число техните последващи изменения и допълнения.
  2. „Потребител“ е всеки ползвател, който е физическо лице, което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност (в съответствие с дефиницията на „потребител“ съгласно § 13, т. 1 от ДР на Закона за защита на потребителите (ЗЗП)).
  3. „Ползвател“ е всяко лице, което е заредило в браузъра си домейна marinabg.com, разглежда съдържанието и/или се е регистрирало на сайта marinabg.com, и/или е извършило поръчка на стоките, предлагани от електронния магазин. В понятието “ползвател” се включват и потребителите съгласно дефиницията по т. ii
  4. „Търговец“ по смисъла на настоящите общи условия, както и съгласно дефиницията на ЗЗП, е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. В контекста на настоящите общи условия „Търговец“ е „МАРИНА“ ООД.
  5. „Договор от разстояние“ е всеки договор, сключен между Търговец и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на Търговеца и Потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
  6. „Доставчик“ е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.
  7. „Стока“ е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стока е и движима материална вещ, съдържаща цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. В контекста на настоящите Общи условия „стоки“ са всички крепежни елементи, инструменти, консумативи, работно облекло, машини и съоръжения, строителни материали, лакове, бои, предлагани за продажба в електронния магазин marinabg.com.
  8. “Стока, съдържаща цифрови елементи”, е всяка движима материална вещ, която съдържа цифрово съдържание или цифрова услуга или е взаимосвързана с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на цифровото съдържание или на цифровата услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции.
  9. “Поръчка” означава правно-обвързващо волеизявление на Ползвател, с което последният заявява желание за сключване на договор за покупко-продажба на стока, налична в електронния магазин marinabg.com.
  10. „Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което: а) по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или б) се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
  11. „Поправка или ремонт“ на потребителска стока е привеждането ѝ в съответствие с договора за продажбата ѝ, когато има несъответствие между тях.
  12. "Търговска гаранция" е всяко задължение, поето от Търговеца или от производителя (гарант) към Потребителя, в допълнение към неговото задължение по ЗЗП и ЗПЦСЦУПС, за осигуряване на съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключването на договора.
  13. „Електронен магазин“ е електронният магазин (софтуер), достъпен при използване на уеб-браузър или мобилно приложение на адрес в Интернет marinabg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително и следното:
   1. Да преглеждат съдържанието, достъпно на marinabg.com;
   2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори за покупко-продажба;
   3. Да получават информационен бюлетин и информация относно предлагани от електронния магазин стоки;
   4. Да извършват плащания съобразно настоящите общи условия.
  14. „Интерфейс“ (или потребителски интерфейс) в контекста на настоящите общи условия представлява съчетанието от приложен софтуер и графичното оформление, чрез което Ползвателите осъществяват действия в уебсайта.
  15. „Уебсайт“ или накратко „Сайт“ ("website") е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображения, хипервръзки или други материали и ресурси. В контекста на настоящите Общи условия, уебсайт е marinabg.com.
  16. „Договор за продажба“ е всеки договор, по силата на който Търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на Потребителя, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.
  17. „Домейнът“ е част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания. За да бъде заредена определена уеб страница, домейн името се изписва в полето на браузъра, като в контекста на настоящите общи условия домейн името е „marinabg.com”.
  18. “Доставчик на услуги на информационното общество” е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество. В контекста на настоящите Общи условия, доставчик на услуги на информационното общество е “МАРИНА” ООД.
  19. “Услуги на информационното общество” са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които обикновено са възмездни и се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата. Електронната търговия представлява услуги на информационното общество.
  20. “Цифрово съдържание” са данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма.
  21. „Цифрова услуга" е услуга, позволяваща:
   а)
   на Потребителя да създава, обработва или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях, или
   б)
   споделянето или всяко друго взаимодействие на данни в цифрова форма, въведени или създадени от Потребителя, или от други ползватели на тази услуга.
 3. Чрез настоящите условия Търговецът, в качеството си на доставчик на услуги на информационното общество, предоставя на Ползвателите информация съобразно изискванията на Закона за електронна търговия.
 4. Търговецът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на електронния магазин.
 5. Търговецът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вреди за Ползвателя вследствие на спирането.
 6. Всички посетители на уебсайта marinabg.com следва да се запознаят внимателно с настоящите Общи условия, преди да използват уебсайта. В случай че Ползвател не е съгласен с настоящите Общи условия, последният следва да преустанови ползването на marinabg.com.
 7. С приемането на настоящите общи условия, Ползвателят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани чрез електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронна търговия.
 8. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Търговеца чрез електронния магазин marinabg.com, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
  (1)
  Търговецът предоставя възможност за разглеждане на съдържанието, публикувано в електронния магазин. Търговецът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти, партньори и други.
  (2)
  Търговецът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане чрез функционални бутони в електронния магазин.
  (3)
  Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на електронния магазин. Ползвателят следва да попълни посочените от Търговеца полета и да избере виртуалния бутон „Изпрати“. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Търговеца, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Търговеца за предоставяне на определена услуга и не поставя Търговеца и Ползвателя в договорни отношения. Следва да се счита, че съответният Ползвател, отправил запитване по имейл до Търговеца, е сключил договор с Търговеца за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Търговеца.
  Търговецът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
  (4)
  Търговецът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана в електронния магазин. Използването на тази услуга се реализира в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps и Google Earth, достъпни на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html
  (5)
  Търговецът предоставя възможност за търсене на текстово съдържание в рамките на електронния магазин. За да използва функцията, Ползвателят следва да изпише в полето за търсене търсената от него дума /думи и да избере виртуалния бутон/иконката за търсене или клавиш на клавиатурата Enter/Go. Електронният магазин ще визуализира списък от резултати със страници/продукти, намиращи се на електронния магазин и съдържащи търсената от Ползвателя дума/думи.
  (6)
  Търговецът предоставя възможност за стесняване/филтриране и сортиране на резултатите за наличните на разглежданата страница продукти на база заложените към продуктите характеристики (вкл. цена, азбучен ред, уместност, най-нови и промоционални).
  (7)
  Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания в реално време чрез чатбот, достъпен чрез кликване върху изображение/иконка със съобщение във десния долен ъгъл на уебсайта. Прилагат се условията на ал. 3 по-горе.
  (8)
  Търговецът предоставя възможност за споделяне на информация за продукти в Twitter или Facebook, както и информация относно наличност на продукта в конкретен обект на Търговеца.
  (9)
  Tърговецът си запазва правото по своя преценка по всяко време да променя, допълва или заличава части от настоящите Общи условия, без изрично предизвестие, като публикува актуалната редакция на „Общи условия“ на сайта marinabg.com. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко значимо изменение в Общите условия по сключени договори в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочени от тях e-mail адреси.

III. РЕГИСТРАЦИЯ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

 1. Посетителите на уебсайта marinabg.com могат да разглеждат безплатно неговото съдържание, без да е необходимо извършване на регистрация/създаване на личен профил.
 2. Когато посетител на уебсайта желае да осъществи поръчка на стока/и, последният може да направи това единствено след създаване на потребителски профил.
 3. В случай че Ползвателят желае да създаде свой профил, чрез който да извършва поръчки, да разполага с възможност да проследява историята на поръчките си, както и техния статус, последният следва да натисне виртуалния бутон “Вход/Регистрация”. Ползвателят ще бъде прехвърлен към страница с възможност за вход или регистрация. За първоначална регистрация е необходимо ползвателят да натисне виртуалния бутон „Регистрирай ме“. След попълване на данните за регистрация и натискане на виртуалния бутон “Регистрирай ме“, Ползвателят недвусмислено заявява, поставяйки отметка в съответното поле, че е запознат и приема настоящите общи условия, като се задължава да ги спазва безусловно.
 4. Потребителското име на Ползвателя се взаимства от посочения от него имейл за регистрация, като Ползвателят въвежда своята парола и я потвърждава. Освен имейл и парола, Ползвателят следва да предостави данни за адрес, както и да отбележи дали желае да му бъдат издавани фактури и дали адресът за контакт съвпада с адреса за доставка.
 5. При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. В случай на промяна, Ползвателят се задължава да коригира данните си в своя профил своевременно.
 6. След като Ползвателят извърши регистрация (създаване на потребителски профил) еднократно, при всяко достъпване на профила си последният въвежда своите уникални потребителско име и парола за отдалечен достъп.
 7. След достъпване на създадения профил, Ползвателят може да коригира своите данни чрез въвеждане на актуалните данни и натискане на бутон „Запази промените“.
 8. За да направи поръчка, след като въведе данните по чл. 15 и получи достъп до профила си, Ползвателят избира желаното от него изделие и предпочитаното количество и го добавя в своята потребителска количка чрез натискане на виртуалния бутон “Добави в количката”. След като е поставил всички желани изделия в потребителската си количка и е отбелязал тяхното количество, Ползвателят следва да натисне виртуалния бутон „Напред“, да отбележи адрес за доставка и предпочитан метод за доставка, след което отново да натисне виртуалния бутон „Напред“. Последната стъпка е да бъде избран предпочитан метод на плащане и Ползвателят да отбележи с отметка приемането на настоящите Общи условия и запознаването му с Политиката за поверителност на електронния магазин, след което с натискане на бутона „Потвърди поръчката“ Ползвателят финализира поръчката и тя се изпраща автоматично до Търговеца. Когато Ползвателят е избрал плащане чрез дебитна/кредитна карта, поръчката се счита финализирана след успешно заплащане на дължимата цена.
 9. Ползвателят получа автоматичен имейл-потвърждение на направената от него поръчка на посочения от него при регистрацията имейл адрес.
 10. Отправянето на поръчка до Търговеца е обвързано с плащане на съответната стойност, посочена в Поръчката, както и свързаните с нея разходи за доставка и/или наложен платеж (ако е приложимо).
 11. Всички електронни изявления, направени през личен профил след въвеждане на съответните потребителско име и парола, се предполага, че са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация в електронния магазин (или добавени впоследствие).
 12. Консултант на Търговеца се свързва с Ползвателя в срок до 48 (четиредесет и осем) часа от получаване на поръчката с цел уточняване на параметрите й, вкл. начина на доставка и свързаните с него детайли (предпочитан обект/офис или друго).
 13. В случай че поръчката е осъществена в неработен ден (събота, неделя или официален празник), или преди/след края на работното време на Търговеца (при работно време 09.00-18.00 ч.), срокът по чл. 21 започва да тече от началото на работното време на Търговеца в първия работен ден, следващ извършването на поръчката. В случай че поръчката е направена преди началото на работното време на Търговеца в работен ден, срокът започва да тече с началото на работното време на Търговеца.
 14. Отказ от поръчка може да бъде извършен от Ползвателя най-късно в рамките на телефонния разговор във връзка с уточняване на направената поръчка.
 15. Търговецът има право да откаже поръчка в някоя от следните хипотези:
  • при липса на наличност от съответната стока;
  • при форсмажорни обстоятелства;
  • невъзможност на изпълнение на поръчката от страна на Търговеца по независещи от него обстоятелства.
  В този случай Търговецът уведомява Ползвателя за причината за отказа в рамките на телефонния разговор по чл. 21.
Сключване на договора

 1. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронния магазин marinabg.com чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му или друго средство за комуникация от разстояние.
 2. Договорът се сключва на български език.
 3. Страна по договора с Търговеца е Ползвателят съгласно данните, предоставени от него при регистрацията, съдържащи се в създадения от него профил.
 4. Електронният магазин предлага технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба. След като бъде направено изявлението, поправка е възможна единствено чрез изпращане на имейл до Търговеца.
 5. В случай че някое от задължителните полета не бъде попълнено, софтуерът на електронния магазин не позволява завършване на регистрацията и посочва на Ползвателя в кои от задължителните полета липса информация, която следва да бъде допълнена.
 6. Договорът за покупко-продажба на стоките, предлагани от marinabg.com, между Търговеца и Ползвател се счита за сключен от момента на получаване от Ползвателя на потвърждението на поръчката, отправено от Търговеца съгласно чл. 18 от настоящите общи условия, при условие че нито една от страните не се е ползвала от правото си на отказ по чл. 23 или чл. 24 от настоящите Общи условия.
 7. По силата на сключения с Ползвател договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли на Ползвателя собствеността върху избраните от него чрез интерфейса на уебсайта стоки.
 8. Сключеният между Търговеца и Ползвателя договор ще бъде съхраняван от Търговеца чрез технически средства, като Ползвателят ще има достъп до него в създадения от него профил на сайта, както и на предоставения имейл.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Посочените в електронния магазин цени са в български лева и са с включен ДДС, както и всички други данъци и такси, с изключение на разноските за доставка и плащане на стоката, които са за сметка на Ползвателя.
 2. В крайната цена, посочена за всеки вид стока, не се включва стойността на разходите за доставка (вкл. за услуга „преглед и тест“), както и за наложен платеж (когато е избран такъв метод за плащане). Размерът на разходите по предходното изречение зависят от избрания от Ползвателя метод за доставка (до адрес или до офис) и се изчисляват съобразно актуалния ценоразпис на съответния лицензиран пощенски оператор (куриер) към датата на доставката съобразно теглото на Поръчката.
 3. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предупреждение цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече направени поръчки. Промяната на цената важи за Ползвателите от момента на обявяването ѝ на сайта marinabg.com. Посочената в момента на осъществяване на поръчката цена е крайна и включва всички данъци и такси, с изключение на разноските за доставка и плащане. Ползвателят е длъжен да заплати обявената в момента на поръчката цена.
 4. В момента на извършване на поръчката Ползвателят избира един от следните начини на плащане:
  1. Чрез наложен платеж (пощенски паричен превод) - плащането се извършва в брой на куриера при доставката или с дебитна/кредитна карта чрез POS терминал на куриера;
  2. В брой – в обект на Търговеца, когато Ползвателят е избрал като метод на доставка получаване на Поръчката от обект на Търговеца.
  3. С дебитна/кредитна карта чрез виртуален POS терминал, интегриран в уебсайта на Търговеца – непосредствено след завършване на поръчката.
  4. Чрез банков превод по следната банкова сметка на Търговеца:
   IBAN: BG15IABG74981000027900
   BIC: IABGBGSF
   При банка: Интернешънъл Асет Банк
 5. В случай че Ползвателят избере като опция плащане по банков път, Търговецът му изпраща проформа фактура в срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на поръчката в работни дни. В случай, че поръчката е направена през почивни дни (събота, неделя или официални празници), проформа фактурата ще бъде изпратена в първия работен ден след деня, в който е получена на поръчката. Срокът за извършване на плащане по проформата е 3-дневен от получаването ѝ. В случай че Ползвателят не заплати дължимата сума в този срок, поръчката се счита за анулирана.
 6. Когато ползвателят е заявил издаване на фактура и е посочил необходимите за това данни при извършване на поръчката, Търговецът му я предава в оригинал в момента на доставка/получаване на стоките.
 7. Поръчки на стойност, надхвърляща 10 000 (десет хиляди) лева или тегло от 10 (десет) кг., могат да бъдат заплатени единствено чрез методите по чл. 36, т. 2, 3 или 4.

V. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

 1. Търговецът извършва доставка на поръчаните стоки чрез услугите на лицензиран пощенски оператор (куриер) до адрес за доставка, посочен от Ползвателя, или до офис на куриер, избран от Ползвателя. При желание на Ползвателя, последният може да избере да получи поръчката си от обект на Търговеца, като в този случай не се начисляват разходи за доставка.
 2. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на договор в случаите, в които Ползвателят е посочил неверни, непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.
 3. Доставката на стоките на територията на Република България се извършва в срок от 1 (един) до 15 (пет) работни дни, считано от получаване на потвърждение на поръчката. За населени места със специфичен режим на доставки, срокът за доставка може да бъде удължен с до 7 (седем) работни дни.
 4. В случаите, в които Ползвателят е избрал плащане чрез банков превод, срокът по чл. 42 започва да тече от деня на получаване на плащането по посочената в чл. 36 банкова сметка.
 5. В случай че стоката не е налична в склада на Търговеца или са налице други непредвидени обстоятелства, срокът за доставка може да бъде удължен до 30 (тридесет) дни, считано от сключването на договора. В такива случаи Търговецът уведомява Ползвателя на посочения от него телефон.
 6. Ползвателят е длъжен да осигури достъп за извършване на доставката на посочения от него адрес, когато като метод на доставка е избрал доставка до адрес.
 7. Доставката може да бъде извършена на Ползвателя или на всяко лице, което я приеме на посочения от Ползвателя адрес. И в двата случая поръчката се счита за надлежно приета от Ползвателя.
 8. Всяка поръчка се доставя с възможност за преглед и тест от страна на Ползвателя. В случай че Ползвателят не се възползва от възможността за преглед и тест на доставените стоки преди да ги приеме, последният губи възможност да предяви впоследствие претенции/рекламации по отношение на видими дефекти или несъответствия, вкл. по отношение на несъответствия на доставените стоки с оглед марка, модел или други видими при прегледа или проверими чрез предоставената възможност за тест технически характеристики на поръчаните стоки.
 9. В случай че стоката е увредена при доставката, има видими дефекти или несъотвествия, вкл. несъответствие на доставените стоки по отношение на марка, модел или други видими при прегледа и/или проверими чрез предоставената възможност за тест технически характеристики, Ползвателят следва да се обърне към представителя на лицензирания пощенски оператор (куриера) или на Търговеца (ако доставката е до обект на Търговеца) за съставяне на констативен протокол. В случай че Ползвателят не направи това при получаване на поръчката, последният няма право да предявява претенции/рекламации по отношение на видими дефекти или несъответствия, вкл. по отношение на несъответствия на доставените стоки с оглед марка, модел или други видими при прегледа или проверими чрез предоставената възможност за тест технически характеристики на поръчаните стоки.
 10. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Ползвателя адрес по негова вина или поради отсъствието му, лицето извършващо доставката информира Ползвателя за посещението и му предоставя данни за контакт за уточняване на ново посещение. В случай че Ползвателят не се свърже с представителя на лицензирания пощенски оператор (куриера) или представителя на Търговеца в 3-дневен срок от получаване на уведомлението или при невъзможност за доставка и при второ посещение, която не е по вина на Търговеца и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки. Същото важи и за случаите, в които Ползвателят неоснователно откаже да приеме стоката. В тези случаи Търговецът възстановява заплатената от Ползвателя сума (ако е приложимо), от която приспада (прихваща) разходите за доставка и връщане на стоката/ите до своя обект, както и съответните банкови такси (ако е приложимо).
 11. Собствеността на стоките се прехвърля от Търговеца с предаването им на Ползвателя, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Ползвателя, поставен върху транспортния документ, предоставен от куриера/представителя на Търговеца. С подписа Ползвателят удостоверява липсата на видими дефекти или несъотвествия, вкл. несъответствия на доставените стоки по отношение на марка, модел или други видими или проверими чрез тест технически характеристики.
 12. В случай че Ползвателят не се яви в обект на Търговеца да получи поръчката си в срок до 10 (десет) работни дни от потвърждението на поръчката, последната се счита за анулирана, а Търговецът възстановява заплатената от Ползвателя сума, от която приспада (прихваща) разходите за транспортиране на стоката до съответния обект, в случай че последната не е била налична в него, както и съответните банкови такси.
 13. В случай че Ползвателят е заплатил своя Поръчка чрез дебитна/кредитна карта или по банков път и след това някоя от страните се е отказала в предвидения за това срок (чл. 23 или чл. 24 от настоящите общи условия), Търговецът възстановява заплатената от Ползвателя сума, след като приспадне (прихване) заплатените от него банкови такси (единствено при отказ на Ползвателя).

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

 1. Всеки Потребител има право да се откаже от сключения от разстояние договор, без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за връщане на стоката, и без да посочва причина за отказа си в срок от 14 календарни дни, считано от датата на приемане на стоките.
 2. Потребителят, който желае да упражни правото си на отказ от сключения от разстояние договор, следва да уведоми Търговеца в посочения по-горе 14-дневен срок по един от следните начини:
  • като подаде стандартния формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП на място на следния адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, квартал Войново, местност Войновска спирка, търговски обект Марина.
  • като изпрати попълнения формуляр на следния електронен адрес: office@marina.bg.
  • като изпрати по поща или куриер попълнения формуляр на следния адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, квартал Войново, местност Войновска спирка, търговски обект Марина.
  • като заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откажете от договора.
 3. В уведомлението за отказ от договора Потребителят следва посочи съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, отправило поръчката, данни на лицето, приело доставката, както и дата на доставката.
 4. Стандартният формуляр за улесняване упражняването правото на отказ съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите може да бъде изтеглен от тук: https://www.kzp.bg/bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki/
 5. Търговецът потвърждава получаването на уведомление за отказ от договора по електронен път.
 6. В случай че Потребител е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, последният трябва да изпрати или предаде стоките на Търговеца на следния адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, квартал Войново, местност Войновска спирка, търговски обект Марина без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора.
 7. В случай че Потребителят не изпълни задължението си в посочения по-горе срок, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 8. Потребителят заплаща преките разходи за връщане на стоките съобразно избрания от него начин да върне стоката. Търговецът НЕ поема разходите за връщане на стоката.
 9. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.
 10. Търговецът връща заплатената от Потребителя сума по договора в 14-дневен срок от получаване на стоката по един от следните начини:
  • по банков път, когато Потребителят е извършил плащането по този начин или чрез кредитна/дебитна карта;
  • в брой в свой обект след предварително съгласуване с Потребителя.
 11. Правото на отказ от договора е неприложимо, когато договорът има за предмет:
  • доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, както и при
  • доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  • в останалите случаи на чл. 57, ал. 1 от ЗЗП.

VII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. Търговецът отговаря пред Потребителя за съответствието на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 2 (две) години след доставянето ѝ.
 2. При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на физическите и цифровите елементи на стоката, която възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС), без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1 от същия. При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време, Търговецът отговаря също и за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, което възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга. При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга за срок, по-дълъг от две години, Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, която възникне или се появи в рамките на периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставена, съгласно договора за продажба.
 3. Сроковете по чл. 64 и чл. 65 спират да текат през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоките.
 4. При несъответствие на стоката с договора за продажба, Потребителят има право да:
  1. предяви рекламация, като поиска привеждане на стоката в съответствие с договора за продажба или
  2. да получи пропорционално намаляване на цената или
  3. да развали договора, освен ако несъответствието е незначително.
 5. В случаите по чл. 67, т. 1 от настоящите общи условия Потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Търговеца, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, вкл.:
  • стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
  • значимостта на несъответствието и
  • възможността да бъде предоставено другото средство за защита на Потребителя без значително неудобство за него.
 6. Потребителят има право да поиска пропорционално намаляване на цената или разваляне на договора в следните случаи:
  1. Търговецът не е извършил ремонт или замяна на стоката или е отказал да приведе стоката в съответствие;
  2. появи се несъответствие въпреки предприетите от Търговеца действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, Търговецът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията;
  3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
  4. Търговецът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че Търговецът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за Потребителя.
 7. Рекламация се подава не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието.
 8. Рекламацията следва да бъде предявена пред Търговеца писмено или устно. В нея Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, както и адрес за контакт.
 9. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
  1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката (в това число и стоката, съдържаща цифрови елемент) или услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 10. Търговецът привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламацията от Потребителя, когато последната е основателна.
 11. Ремонтът или замяната на стоките, съдържащи цифрови елементи, се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на Търговеца от Потребителя за несъответствието и без значително неудобство за Потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Потребителя.
 12. Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, Потребителят предоставя стоките на разположение на Търговеца. При замяна на стоките Търговецът взема заменените стоки обратно от Потребителя за своя сметка.
 13. Потребителят заплаща разноските за изпращане на стоката до Търговеца, когато не може да му я предаде лично.
 14. Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, Търговецът демонтира стоките, които не съответстват, и инсталира заместващите стоки или ремонтираните стоки, или съответно поема разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.
 15. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от Потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.
 16. В случай че Търговецът приеме рекламацията като основателна, той възстановява на Потребителя сторените от него разноски по начин, уговорен между страните.
 17. В случай че Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката за срок, надвишаващ срока по чл. 64 и чл. 65, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
 18. Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до Търговеца, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.
 19. Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора, Потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че Потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.
 20. Когато Потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, Потребителят е длъжен да върне тези стоки на Търговеца без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Търговеца за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на Търговеца.
 21. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за него.

VIII. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Търговецът обработва лични данни на физически лица с цел предоставяне на услуги на информационното общество, състоящи се в електронна търговия на стоки.
 2. Информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, свързана с обработването на личните данни на физически лица, вкл. цели и правно основание за обработването, срокове на съхранение, права на субектите, получатели на данните и др. съществена информация, касаеща обработването, са подробно описани в Политиката за поверителност на marinabg.com, с която можете да се запознаете на следния линк. В политиката са описани и прилаганите от Търговеца мерки за техническа защита.

IX.ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

 1. Всички информационни ресурси, публикувани в електронния магазин, вкл. но неизчерпателно: дизайн, текстове, снимки, лога, търговски марки, аудио и видео материали и др., както и програмния код на уебсайта, представляват интелектуална собственост и са обект на закрила съгласно ЗАПСП и ЗМГО.
 2. Използването на информацията, публикувана в електронния магазин чрез копиране, промяна, възпроизвеждане, публикуване, разпространение или по друг непозволен начин, без съгласието и разрешението на носителя на съответното право върху интелектуалната собственост представлява нарушение и води до ангажиране на съответната отговорност на ползвателя в съответствие с действащото българско законодателство.

X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Търговецът се освобождава от отговорност за неизпълнение на договора, явяващо се пряка и непосредствена последица от настъпване на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорно обстоятелство представлява непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
 2. В случай че Tърговецът се позовава на форсмажорни обстоятелства, същият незабавно известява Ползвателя, че са възникнали пречки от обективен характер, които ще осуетят изпълнението на доставката на стоките.
 3. Търговецът уведомява Ползвателя за момента на прекратяване на събитието.
 4. В случаите на форсмажорни обстоятелства и доколкото те имат влияние върху сроковете на доставка, съответните срокове се удължават с времето, през което е било налице непреодолима сила.
 5. В случай, че съответното събитие продължи повече от 2 (два) месеца, двете страни имат право да се откажат от договора.

XI.OРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦА

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Телефон (деловодство): 02/91-53-519

Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
Интернет страница: https://kzp.bg/kontakti
Електронна поща: info@kzp.bg
Телефон на потребителя: 0700 111 22
тел.: 02/9330565

Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София 1000, бул. “Витоша” №18
Интернет страница: https://www.cpc.bg
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон за справки: 02/ 935 62 22

XII. ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. В случай на спор, всеки Потребител има право да подаде жалба чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове на ЕС на следния линк: Онлайн решаване на спорове | Европейска комисия

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Търговецът предоставя непрекъснат достъп до настоящите Общи условия на следния линк: https://www.marinabg.com/bg/terms/.
 2. Търговецът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт marinabg.com.
 3. Ползвателят следва незабавно да уведоми Търговеца в случай на достъп до потребителския му профил, осъществен от неоправомощено лице, както и при всяко друго нарушение на информационната сигурност. Търговецът не носи отговорност за вредите, възникнали вследствие на неоправомощен достъп, независимо дали последният е извършен със или без знанието на Ползвателя.
 4. Нищожността на една или няколко клаузи от настоящите условия, не води до нищожност на друга клауза или условията в цялост.
 5. По всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 6. Всички спорове по породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Потребителите могат да използват и платформата за онлайн разрешаване на спорове, достъпна на: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG
 7. В случай че споразумение не може да бъде постигнато, всички спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите.
 8. Настоящите Общи условия влизат в сила на 08.04.2024 г. и представляват неразделна част от съдържанието на всеки договор, сключен между Търговеца и Ползвателя/Потребителя.